Algemene voorwaarden

Voorwaarden smokingverhuur

DRESSCODE BLACK TIE
Van Slingelandtstraat 10b
1051 CH Amsterdam

1. Definities

a. Gehuurde; de /het door Huurder gehuurde kostuum(s) inclusief eventuele kledinghoezen, kledinghangers en accessoires.

b. Huurder; natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meer goederen van Verhuurder huurt.

c. Verhuurder; Dresscode BLACK TIE.

2. Betaling

Betaling geschiedt via de webshop of per pin bij het afhalen van het Gehuurde.

Niet-contante betalingen dienen uiterlijk binnen 15 dagen te geschieden na factuurdatum en zijn strikt netto tenzij schriftelijk met ons anders overeengekomen.

Verhuurder heeft het recht om vóór levering van het Gehuurde van Huurder betaling van een borgsom (€100,= per kostuum) te verlangen.Over deze borgsom wordt geen rente vergoed. Deze borgsom wordt na inspectie en goedbevinding van het/de teruggebrachte kostuum(s) door Verhuurder aan Huurder geretourneerd. Het is aan Huurder niet toegestaan deze borgsom te verrekenen met het verschuldigde huurbedrag.

Bij reserveringen doet men een aanbetaling van de gehele huursom (of een gedeelte hiervan in overleg)

3. Levering

Als plaats van levering van het Gehuurde geldt de Van Slingelandtstraat 10b, 1051 CH te Amsterdam, tenzij anders is overeengekomen. Leveringen geschieden ongefrankeerd. Op verzoek van Huurder kunnen de goederen worden afgeleverd of verstuurd, waarbij de kosten van vervoer volledig aan Huurder worden doorberekend . Bij levering van het Gehuurde wordt door Verhuurder een schriftelijk bewijs afgegeven van hetgeen Huurder heeft betaald aan huur en borg worden de ophaal- en retourdagen aangegeven.

4. Verplichtingen Huurder

Huurder draagt vanaf levering van het Gehuurde de volledige zorg en verantwoordelijkheid hiervoor….

Huurder dient op verzoek van Verhuurder bij reservering of huur van (een) kostuums(s) een geldig legitimatiebewijs te tonen. Het Gehuurde dient te worden teruggebracht in de staat zoals aan huurder is overhandigd.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van de gehuurde goederen. Huurder is aansprakelijk voor het ontbreken van een gehuurd item, beschadiging en/of vermissing van het Gehuurde. Het is aan Huurder niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen, vermakingen en/of herstellingen te verrichten aan het Gehuurde. Of het Gehuurde in aanmerking komt voor vervanging of herstel is uitsluitend ter beoordeling van Verhuurder.

5. Retour brengen van het Gehuurde

Het Gehuurde dient binnen 24 uur na levering/afhalen te worden terug bezorgd aan de Van Slingelandtstraat 10 b, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bi het huren van een langere periode, worden de huursom en retourdag bepaald in overleg met Verhuurder. Voor zover dit tijdstip valt op zondag, dient het Gehuurde de daarop volgende maandag vóór 19.00 uur te worden terugbezorgd. Bij overschrijding van deze termijn wordt aan Huurder 25% van de totale huursom in rekening gebracht . Bij onherstelbare beschadigingen of het niet terugbrengen van (een deel van) het gehuurde wordt de nieuwprijs van (een deel van) het Gehuurde in rekening gebracht, minus de eventueel reeds betaalde borg .

6. Annulering

Indien de kostuums geleverd zijn is annulering niet mogelijk en is de volledige huur verschuldigd. Indien de kostuum(s) de Van Slingelandtstraat 10b nog niet hebben verlaten wordt 25% van het totaal overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering tot 14 dagen voor de verhuurdatum zal de aanbetaling worden geretourneerd.

7. Eigendom van het Gehuurde

Het gehuurde is en blijft eigendom van Verhuurder.

Wassen en stomen wordt uitsluitend door Verhuurder gedaan. De kosten hiervan komen voor rekening van Verhuurder.

8. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade, gebruik en vervolgschade met betrekking tot het Gehuurde is de verantwoordelijkheid van Huurder.

Bij niet normaak gebruik van het Gehuurde – te bepalen door Verhuurder- worden extra reinigings -en/of herstelkosten in rekening gebracht.

Privacy

Lees ons Privacybeleid.